شماره: 10
1392/01/09 - 11:51
آخ! واخ!
آخ! واخ!


کمردرد هم مثل عاشقي درمان ندارد. فقط بايد دردش را کشيد!!! اين جمله را خودم گفتم. حق کپي رايت آن نيز متعلق به خودم است.
يک کمر درد قديمي دارم. يعني يک اشکال کوچک آن ميانه ها!! دارم که کمرم را براي دردکردن مساعد کرده است. معمولا با شنا و دريا حل مي شود. آن روز هم به همين خيال دريا رفتم. دريا سرد بود و باد مي آمد و... خشک شدم. يعني عين چوب وسط آب خشک شدم. خلاصه چند روزي است به آّبدرماني( البته در حمام خانه و استخر آبگرم)اين پيچ و مهره هاي زنگ زده و فرسوده مسمي به " ستون مهره ها"، مشغوليم که چند روزي بيشتر بار تن را بکشند.
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved