شماره: 109
1394/06/01 - 10:46
زلف بر باد مده!

زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم....

حافظ جان! زلف بر باد داد و دهن مارو سرويس کرد و ...رفت. وسلام، نامه تمام.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved