شماره: 11
1391/09/09 - 11:54
جشن تولد
جشن تولد


 

امروز نوجوانانه، نوجوانانه دارد جشن تولد مي گيرد. سفارش داده يک سري تصاوير که از اينترنت پيدا کرده را برايش چاپ رنگي بگيرم که بچسباند به ديوار اتاقش، از جمله تصوير بالا. همواره زندگي اش، در پناه رحمت خداوند، سرشار از عشق و صلح و خنده باشد.
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved