شماره: 111
1394/07/04 - 12:38
خوبي...

خوب، فقط خوب نيست، خيلي خوب است! اميد فقط خوب نيست، خيلي خوب است. شادي فقط خوب نيست، خيلي خوب است. لطف و مهرباني فقط خوب نيست، خيلي خوب است. زيبايي فقط خوب نيست، خيلي خوب است.

...

شايد به اجابت دعايي و شايد به لطف بي حسابي، روزي چند با خوبي و خوشي گذشت... و چه مي ماند..جز شُکر. که گفت شُکر از دانستن است. ميبيني و مي فهمي و شکرگزار مي شوي

...

بسيار خوانده ايم و شنيده ايم که آنچه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند. شايد بتوان اضافه کرد که آنچه از دل برآيد لاجرم بهتر و بيشتر به سامان و خوب و خوش مي شود. گويي خوبي ها و خوشي ها، که پنهان اند و ديرياب، پيدا مي شوند و رخ مي نمايند.

...

همواره نظرم بر اين بوده ربطِ  رخدادها و پيامدها به مسايل و موضوعات کلي و تعريف ناشدني، گريز از مسئوليت شخصي است. شايد دلدادگي و دلبستگي، اگر حقيقتي و صداقتي داشته باشد، توجه و مسئوليت پذيري را همراه دارد که دليل و سببِ " خوبي ها و خوشي ها" است. 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved