شماره: 1127
1395/07/26 - 11:21
عشق اول و وسط و آخر من

...

ديدن و خواندن و شنيدن اين جهان و فهم و درک آن، تنهاعشق من بوده و هست. البته بجز آن چند عشق ديگر که دارم... که عماد خراساني فرموند:

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر بجز از امشب و فردا شب و شبهای دگر
...


 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved