شماره: 118
1394/11/18 - 11:52
از سختي شعر گفتن!
از سختي شعر گفتن!

عزيزي برايم متني/شعري فرستاده بود. مضمونش اين بود که دوست داشتن را هميشه نبايد گفت.. گاهي نامه اي، نگاهي، اشاره اي کافي است. شايد هم بهتر و بجاتر از گفتن!...در پاسخش سعي کردم شعر واره اي برايش بنويسم. راستش چيزي از کار در نيامد...مي خواستنم اين را بگويم که: 

چقدر خوب مي شد اگر نسيمي بر صورت، قطره اي باران...چه ميدانم...آسمان آبي و با ابرهاي سفيد...پيام آور کلمه جادويي و جاوداني" دوستت دارم" باشد. حس و حالي باشد که ديدن زيبايي و خوبي نه تنها ياد آور سيماي محبوب که زنده کننده " کلامِ محبوب" هم باشد...

...

اما شعر کجا و رديف کردن چند کلمه کجا...  

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved