شماره: 121
1395/01/26 - 12:21
آن حديث نامکرر...

...

پنج شنبه، بيست و ششم فروردين ماه هزارو سيصد و نود و پنج است...و هرچه بگويم وهرچه بنويسم ...نه چيزي را توصيف مي کند و نه نکته اي را روشن...که کلمات، آن را به بند مي کشد و کم مي کند و زمين و خاکي مي کند و ...که اين حالات و عوالم را چه به سخن و گفتار...از جنس جان است و بر جان مي نشيند و ...

...

گفتا خموش حافظ...

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved