شماره: 124
1395/04/10 - 01:13
هستم و نيستم؟!

هستم...اما هوا گرمه...بنايي هم دارم...فکر و خيالات کاري و اقتصادي و معيشتي هم در سر دارم...پس نيستم.

...

 مي گرديم و مي چرخيم و شب را به روز مي آوريم و ...همچنان جستجو مي کنيم و به اميد زنده ايم... 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved