شماره: 25
1393/01/24 - 03:56
مصلحت کار بيدلان سفر است

عجيب است. هواي سفر شيراز دارم. به تصادف اين بيت از خواجو را امروز ديدم که:

مرا هر آينه لازم بود جلاي وطن

چرا که مصلحت کار بيدلان سفر است

اما دل و دماغ سفر ندارم. همراهي مي طلبم که يافت مي نشود و پس بماند تا وقتي ديگر

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved