شماره: 31
1393/02/03 - 02:21
کنفوسيوس مي گه
کنفوسيوس مي گه

و کنفوسيوس مي گويد: آن شغلي را که دوست داريد انتخاب کنيد و ديگر لازم نيست در طول زندگي تان حتي يک روز هم " کار" کنيد

و جري لويس ( در فيلم دهن گشاد )مي گفت: کنفوسيوس مي گه هر که جوش بزنه شيرش خشک ميشه

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved