شماره: 50
1393/03/28 - 04:57
هستيم و نيستيم

خوشيم و ناخوشيم، با خوديم و بي خوديم

همچو کودکي، سر کلاس هستيم اما نيستيم

بگم خوشم دروغ است، وگر نگم ناشکري

اين هم چند حرف بيهوده که به ناف اينترنت بستيم

 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved