شماره: 55
1393/04/06 - 12:03
در درمانند يا دري که باز نشد
در درمانند يا دري که باز نشد

"که با اين در اگر در بند در مانند، درمانند"

"آقاي مجري بعضي ها درمانندند! يعني شبيه درند اما در نيستند"

"دربسته با چي باز مي شه، با درد دل"

از سخنان فاميل دور

يک دري مي خواست باز بشه،‌ نشد. بايد سر به کوه و بيابان بگذارم، شايد از پنجره اي کمي نور و هوا داخلِ جان شد

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved