شماره: 66
1393/05/19 - 11:28
اين چرخه بي انتهاي بي سرانجام
اين چرخه بي انتهاي بي سرانجام

دوقطبي شيدايي - افسردگي يک بيماري است.

فکر نمي کنم اين بيماري را داشته باشم. حداقل تشخيص خودم اين است. اما گرفتار يک چرخه بي انتهاي بي سرانجام از بيهودگي و ملال و شور و شوق هستم...

هيچي، هيچ چيز براي نوشتن به خاطرم نمي آيد

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved