شماره: 68
1393/05/27 - 09:09
هرز گردي!

به هرزه بي مي و معشوق عمر مي گذرد....

کو؟ کجاست؟ آنکه ما را هل بدهد شايد:

بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved