شماره: 71
1393/06/11 - 01:12
يا بشکند يا بگذرد!؟
يا بشکند يا بگذرد!؟

در سالهاي اول دانشگاه، استاد ادبياتي داشتيم که ورد زبانش اين بيت از مولوي بود:

این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان

یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب‌ها

و از معدود ابياتي که در ياد بنده هست، همين بيت است. زيستن اخلاقي و يا بر مبناي يک اصول و اساسي به نظرم چنين حالت و سرنوشتي دارد...

اما خدا شاهده بعضي وقتها کار سخت مي شود و گره بر گره مي افتد. اينجاست که از حافظ بايد مدد خواست که:

مزاج دهر تبه شد در اين بلا حافظ

کجاست فکر حکيمي و راي برهمني

...

بيخود و بي جهت عمر خويش تباه کرديم به اعداد و ارقام، بايد مي رفتيم دنبال همين خيالات و سوداها و ماليخولياها؟؟!!

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved