شماره: 79
1393/07/27 - 09:32
ما سميعيم و بصير
ما سميعيم و بصير

اي بر پدر بي بي سي لعنت!! حقيقتا فيلم هاي مستندش چيز ديگري است. مستندي از توليدات بي بي سي مي ديدم با موضوع گياهان(how to grow a planet). در قسمتي از فيلم نشان مي داد که برگ گياهاني را بريدند و سپس در کنار گياهان سالمي گذاشتند. گياهان آسيب ديده با انتشار نوعي گاز به گياهان سالم اعلام خطر کردند و آنها شروع به جمع کردن برگهاي خود کردند!!!... و " هوشمندي" چيست؟ جز درک پيام و پاسخ متناسب با آن. به راستي که:

ما سميعيم و بصيريم و خوشيم

با شما نامحرمان ما خاموشيم

 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved