شماره: 80
1393/08/07 - 10:20
هزار چوب پرزور؟!

کم و بيش بايد برخوانندگان معدود و محدود اين سايت معلوم شده باشد که به نثر قاجاري و علي الخصوص آثار منثور مربوط به قبله عالم( ناصرالدين شاه) علاقه دارم. حقيقتا اوقات خوشي بود، دوراني که به مطالعه "روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه" مي گذشت. تازه ها و پاره هاي ايرانشناسي مرحوم ايرج افشار را مي خواندم، اين چند عبارت حال ما را بسيار خوش کرد:

حاشيه نويسي ناصرالدين شاه بر نامه يکي از درباريان:

«ميرزا حسن بسيار مقصر است که خلاف حکم دولت را کرده از مردم چيز گرفته است. علاوه بر دادن پنج هزار تومان هزار چوب هم بايد مي خورد. چوب را بخشيديم پنج هزار تومان را بدهد، والا هزار چوب پر زور حکما خواهد خورد.»

عريضه يکي از درباريان به ناصر الدين شاه:

«... خانه زاد مطلب را نفهميده معروض داشته بود اميد بخشايش و عفو دارد....همان روسياهي و بيشعوري از براي خانه زاد بدترين عقوبت است.»

خدا بيامرزدشان که اقلا خود معترف بوده اند.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved