شماره: 84
1393/09/11 - 03:57
در ميان چرخ دنده ها
در ميان چرخ دنده ها

فعلا درگيرم! در گير با خودم، با افراد دور و برم و با دنياي اطرافم. دقيقا عمل به آن شعار که با خودتان و اطرافتان در صلح باشيد!!!

گير کرده و گير داده در ميان چرخ دنده هاي زندگي. زندگي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي( اشتباه تايپي نيست، "ي" نکره است!) که ديگر خيلي بي مزه ماشيني و يکنواخت شده است. آخر بعضي وقتها بي ساماني و بيهودگي و بطالت، ته مزه اي از مسخرگي و دلقکي دارد. اما همان مزه هم رفته است. 

کتابي، فيلمي، آدمي، چيزي هم نيست وقت ما را خوش کند.

 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved