شماره: 94
1393/12/24 - 11:11
خدايا! وقت ما را خوش بفرما
خدايا! وقت ما را خوش بفرما

خدايا!

اگر حال ما را به " احسن حالها" گرداندي که دم شما گرم و بر ما منت گذاشتي. اگر هم نه! حداقل "خوب" بگردان که ديگر کار کارِ خودت است و عقل و ... ما قاطي شده و نه راه مي فهميم و نه چاه.

آخر سالي را به دعا گذرانديم که سال ديگر با " شکر"همراه باشد...

...

مرحوم ايرج افشار در يک از سفر نامه هايش مي گويد(نقل به مضمون): که با ستوده مي رويم به ديدن آجر کاري ها وگچبريهاي بناهاي کهن که چشممان" سو" بگيرد.

تصميم دارم عيد امسال، بر خلاف سالهاي گذشته، با شهريار به سفر بروم. چشمم سو بگيرد. اگر خدا خواست شايد باراني هم باريد ودل ما هم شسته شد و"سو" گرفت.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved